top of page

Focus4Care biedt hoogwaardige zorg. Wij stellen continu alles in het werk om onze bewoner naar volle tevredenheid van dienst te kunnen zijn. Desondanks kunt u ergens ontevreden over zijn. In dat geval horen wij graag van u, zodat wij onze professionele dienstverlening kunnen optimaliseren om herhaling van uw klacht te voorkomen. Neem bij een ontevreden gevoel en/of gebeurtenis zo snel mogelijk contact met ons op.


Het klachtenrecht van onze bewoner is een formeel recht. Dat wil zeggen dat u als bewoner uw klacht geldend kunt maken in een vastgestelde procedure. Van deze klachtenregeling kunnen personen gebruik maken die tot onze cliëntenkring behoren en gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van Focus4Care. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door een door uzelf gekozen (proces)vertegenwoordiger.

Klachtbemiddelaar:

De klachtbemiddelaar voor Focus4care is:

Dhr. Gideon Brekelmans

gideonbre@zonnet.nl

06-54238601

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz.

U bent cliënt van een zorgaanbieder die deze klachtenregeling heeft ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.
In deze flyer informeren wij u over onze werkwijze en wat wij voor u kunnen betekenen. In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschilleninstantie.
Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van een zorgaanbieder, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat een zorgaanbieder juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat een zorgaanbieder bepaalde vragen niet beantwoordt of geen (goede) informatie verstrekt.
De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd, vindt u op de achterzijde van deze flyer. Vanzelfsprekend kan deze procedure waar mogelijk 'op maat' worden aangepast aan de specifieke situatie.


Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg Neem dan de volgende stappen:


        . Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
       . Komt u er samen niet uit Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact ?opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
       . Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in Spelregels bij onvrede of een klacht


De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.


1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht.Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.
Wij waarborgen te allen tijde de privacy van zowel de cliënt als de zorgaanbieder en zorgverleners.

Klachtenportaal Zorg – info@klachtenportaalzorg.nl – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen NL 96 INGB 0007 7605 23 – KvK 37142636 – BTW NL820002203B01

 Op de dagbesteding:


Iedere dag wordt er zowel in de ochtend als in de middag een overleg gepland. In dit overleg staat de wens van de cliënt centraal
   •    Men kan zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten waaraan men kan deelnemen.
   •    Mogelijke nieuwe activiteiten worden overlegd


Bij Ambulante begeleiding:


In het wekelijkse contact is er ruimte om zaken als bijvoorbeeld frequentie van het bezoek, tijdsduur van het bezoek, de locatie van het bezoek, de wijze van begeleiding etc. te bespreken en, in overleg, aan te passen aan de wensen van de cliënt.


Medezeggenschap voor ouders/verzorgers:


Via de info@focus4care.nl kunnen ouders/ verzorgers meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de openingstijden, vakantieplanning et cetera.


Één keer per jaar ontvangt iedere cliënt / ouders van cliënten/ verzorgers/ vertegenwoordiger een tussen evaluatie waarop zij de tevredenheid met betrekking tot de wijze van begeleiding kenbaar kunnen maken. Indien wenselijk/ noodzakelijk zal dit een aanleiding kunnen zijn voor een persoonlijk gesprek.

 

 

image001.jpg

√ Klachtenregeling
√ Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
√ Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet)
√ Klachtencommissie WMO
√ Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ

bottom of page